Algemeen

Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van FotoKeuzekamp. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. FotoKeuzekamp behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. FotoKeuzekamp garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw bestelling.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 1 tot 5 werkdagen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Transport

Alle bestellingen die door FotoKeuzekamp worden verstuurd zijn verzekerd tegen transportschade en vermissing. Artikelen worden vakkundig ingepakt. Mocht er desondanks iets verkeerd gaan met uw zending tijdens het transport, dan ligt de aansprakelijkheid voor de eventuele schade bij FotoKeuzekamp.

Annuleren van de order

Als u toch van uw bestelling wilt afzien, dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren. U moet dit dan doen voordat de bestelling is verzonden. Annuleren kan zowel telefonisch (0575-511962) als per e-mail: ([email protected]). Als de bestelling al verzonden is, en u wilt deze alsnog annuleren dan zult u de verzendkosten van het retour zenden zelf moeten betalen. Zie ook ‘Afkoelingsperiode’ (hieronder).

Prijzen

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in euro inclusief 21% BTW en excl. verzendkosten.

Producten

Alle door FotoKeuzekamp aangeboden producten zijn Nederlandse modellen, voorzien van Nederlandse handleiding en Nederlandse fabrieksgarantie, tenzij anders aangegeven.

Afkoelingsperiode

Na ontvangst van uw bestelling heeft u gedurende een afkoelingsperiode van 14 werkdagen (wet Kopen of Afstand) het recht om de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, kunt u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan FotoKeuzekamp retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. U kunt gebruik maken van deze afkoelingsperiode zonder opgave van redenen. U dient dit binnen 7 werkdagen telefonisch, per e-mail of schriftelijk te melden. De afkoelingsperiode gaat in op de dag dat u de door u bestelde artikelen in ontvangst heeft genomen. Hierbij draagt uzelf de kosten en het risico van de retourzending. Artikelen kunnen worden teruggestuurd naar: FotoKeuzekamp, Korte Beukerstraat 19, 7201 KP ZUTPHEN.

Terugbetalen

Indien u gebruik maakt van de afkoelingsperiode, dan draagt FotoKeuzekamp zorg voor terugbetaling binnen 1 tot 3 dagen van het door de wederpartij betaalde aankoopbedrag inclusief de verzendkosten. Doorgaans wordt het aankoopbedrag z.s.m. teruggestort, d.w.z. binnen 1 tot 3 dagen na ontvangst van de teruggezonden artikelen.

 

Offertes

Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt FotoKeuzekamp zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Mondelinge toezeggingen verbinden FotoKeuzekamp slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen FotoKeuzekamp en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door FotoKeuzekamp op haalbaarheid is beoordeeld. FotoKeuzekamp behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires, enz., op de internetsite FotoKeuzekamp gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst

Geschillen

Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. Op alle overeenkomsten en transacties van FotoKeuzekamp is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van FotoKeuzekamp uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.

FotoKeuzekamp is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.

FotoKeuzekamp is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.

De opdrachtgever vrijwaart FotoKeuzekamp uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen fotokeuzekamp.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Haarlem kennis, tenzij FotoKeuzekamp er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Voor vragen kunt u ons bellen (0575-511962) of e-mailen naar: [email protected]

Main Menu