Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Foto Pieter Keuzekamp
Korte Beukerstraat 19
7201 KP Zutphen
Nederland

KVK: 08048412
BTW-Nummer: NL 002144600 B24

Uitgegeven door de Stichting Nederlandse Fotovakhandel.

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Stichting Nederlandse Fotovakhandel.
 1. In deze voorwaarden wordt de koper/huurder/opdrachtgever aangeduid als de wederpartij en de bij de Stichting Nederlandse Fotovakhandel aangesloten detaillist als de gebruiker. Onder de reparateur wordt verstaan de gebruiker dan wel, indien deze de reparatie heeft uitbesteed, de betreffende derde die de reparatiewerkzaamheden (heeft) verricht.
 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst, verkoop en koop, alsmede op iedere daaruit voortvloeiende levering, zomede op de verrichting van diensten waaronder overeenkomsten van opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onder de verrichting van diensten valt tevens de verhuur van zaken.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op door de gebruiker op het internet geplaatste aanbieding welke door de wederpartij geaccepteerd wordt, door de wederpartij geplaatste bestellingen op internet, alsmede op de via internet door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte opdrachten.

 1. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.
 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. De gebruiker en de wederpartij zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen wordt.

ARTIKEL 2 BEGROTINGEN, PRIJSOPGAVEN, OFFERTES, AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
 1. Alle bij de aanbieding door de gebruiker verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen, modellen, ontwerpen, alsmede alle overige gegevens, zoals maten en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven respectievelijk aangeduid.

Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, tekeningen, modellen, ontwerpen, prijslijsten, alsmede andere door de gebruiker verstrekte opgaven binden de gebruiker niet.

Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de gebruiker binden de gebruiker niet dan nadat en voorzover deze door de directie van de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.

 1. De overeenkomst komt, indien het een traditionele transactie betreft, tot stand door aanvaarding van het aanbod door de wederpartij.

Indien de wederpartij in de elektronische omgeving om dienstverlening en/of aflevering van een zaak verzoekt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de wederpartij een bevestiging heeft ontvangen van de gebruiker dan wel op het moment dat de gebruiker met de uitvoering is begonnen.

ARTIKEL 3 PRIJS

 1. De (koop)prijs luidt in euro’s.
 1. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen:
 • inclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
 • exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
 • vermeld in euro’s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 1. Aan de gebruikelijke verpakking van de zaken zijn geen kosten verbonden.
 1. De door de gebruiker aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende, prijsbepalende factoren, waaronder onder meer de fabrieksprijzen van de zaken, met inbegrip van loonsommen.

Indien het een overeenkomst van opdracht betreft zal bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeengekomen worden. Indien geen vaste vergoeding overeengekomen wordt, zal de vergoeding gebaseerd zijn op het aantal bestede uren tegen het daarvoor geldende uurtarief.

 1. Indien na de datum van de aanbieding c.q. tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leverdatum één of meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaat c.q. anderszins de in de prijscourant van de gebruiker gepubliceerde prijzen worden gewijzigd, is de gebruiker gerechtigd de bij de aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen (koop)prijs te wijzigen en de nieuwe (koop)prijs aan de wederpartij in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel. Nadat de wijziging van de (koop)prijs kan worden vastgesteld, zal de gebruiker gerechtigd zijn de gewijzigde (koop)prijs te vorderen in het aantal termijnen waarin de oorspronkelijke (koop)prijs opeisbaar is.
 1. Indien de oorspronkelijke prijs ingevolge het bepaalde in lid 5 van dit artikel dan wel ingevolge koerswijzigingen binnen drie maanden na het totstandkomen van de overeenkomst wordt verhoogd, met uitzondering van de situatie dat het een wettelijke prijsverhoging betreft, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf werkdagen nadat de gebruiker de wederpartij van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

ARTIKEL 4 LEVERING EN RISICO

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de zaken in de winkel van de gebruiker. De wederpartij zal de zaken aldaar, tegen betaling van de overeengekomen koopprijs, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 1 van deze algemene voorwaarden, in ontvangst nemen.
 1. Het risico gaat op de wederpartij over na de aflevering.
 1. Het afhalen van zaken die bij de gebruiker ter ontwikkeling en afdrukken is aangeboden kan slechts plaatsvinden onder overlegging van het afgiftebewijs.

ARTIKEL 5 LEVERTIJDEN

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 1. De levering kan geschieden in gedeelten, naarmate de zaken gereed of voorradig zijn. De facturering zal alsdan eveneens in gedeelten plaatsvinden.
 1. De wederpartij is gehouden zijn medewerking te verlenen, opdat een tijdige levering door de gebruiker mogelijk gemaakt wordt.
 1. De levertijd wordt verlengd met de tijd, gedurende welke de gebruiker door een niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is de levering doorgang te doen vinden. Indien de levertijd wordt verlengd op basis van het hiervoor gestelde, is de gebruiker vanwege de verlengde levertijd tot geen enkele schadeloosstelling gehouden.
 1. Vertragingen in de levering als gevolg van achterstallige betalingen door de wederpartij zijn geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

ARTIKEL 6 BETALING

 1. Tenzij schriftelijk in onderling overleg anders is overeengekomen, geschiedt de betaling netto contant bij levering van de zaken c.q. ingeval van reparatie, bij de inontvangstneming van de zaken door de wederpartij. Contante betaling omvat bijstorting van het verschuldigde bedrag op een door de gebruiker aan te wijzen rekening op het tijdstip van de levering, dan wel door middel van een giromaatpas of bankpas of door iedere andere algemeen door de bank erkende vorm van elektronisch betalingsverkeer.

Indien betaling per factuur plaatsvindt dient de betaling daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door de gebruiker aan te wijzen rekening.

 1. De gebruiker is gerechtigd een aanbetaling van de wederpartij te vragen van maximaal 50% van de (koop)prijs indien de wederpartij een bestelling bij de gebruiker heeft geplaatst, dan wel indien tussen de gebruiker en de wederpartij een overeenkomst van opdracht is gesloten met betrekking waartoe de gehele facturering en betaling plaatsvindt na afronding daarvan.
 1. Op prijswijzigingen zoals bedoeld in artikel 3 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden is de in het vorige lid genoemde termijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
 1. De gebruiker is gerechtigd iedere gedeeltelijke levering te factureren.

Ingeval de uitvoering van een overeenkomst in gedeelten plaatsvindt, is de gebruiker gerechtigd voor de verrichte deellevering(en) betaling te vorderen alvorens de overige deellevering(en) te verrichten.

 1. Alle de wederpartij in rekening te brengen bedragen zullen bij overschrijding van enige in deze voorwaarden c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn(en) worden verhoogd met 1,5% (één en een half procent) rente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend.
 1. De gebruiker is na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde. Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal e 75 (vijfenzeventig euro).

De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.

 1. Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
 1. Mochten vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van de gebruiker goede gronden aanwezig zijn om te twijfelen aan tijdige betaling door de wederpartij, dan heeft de gebruiker het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de wederpartij zekerheid is gesteld voor al hetgeen de wederpartij aan de gebruiker verschuldigd is of zal worden. In dit laatste geval kan de gebruiker op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van de reeds geleverde zaken en stopzetting van eventuele verdere leveringen van zaken, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
 1. De wederpartij is jegens de gebruiker gehouden tot de onder lid 8 bedoelde zekerheidstelling voor al hetgeen hij jegens de gebruiker verschuldigd is of zal worden, ook indien de gebruiker niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar leveringsprestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningskosten en dergelijke aan de zijde van de gebruiker gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de wederpartij.
 1. Indien de wederpartij met de betaling in gebreke is en de gebruiker deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 7 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De gebruiker behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de wederpartij geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de wederpartij ter zake van de tegenprestatie voor door de gebruiker aan de wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, ter zake van de tegenprestatie voor door de gebruiker krachtens enige overeenkomst ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten diensten en ter zake van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hiervoor bedoelde overeenkomsten, zijn voldaan.
 1. Zolang de eigendom van de zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan één of meer derden enig ander recht daarop verlenen.
 1. De gebruiker is hierbij door de wederpartij onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van e 500 (vijfhonderd euro) per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming van de gebruiker wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij de gebruiker dit de wederpartij heeft meegedeeld.
 1. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, diefstal, verduistering en overige schade en verlies. De wederpartij is gehouden de polis en/of kwitanties betreffende betaling van verzekeringspremies op eerste verzoek van de gebruiker aan haar ter inzage te verstrekken.

De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn voor risico van de wederpartij.

ARTIKEL 8 KWALITEIT

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat soort, afmetingen, aantal enzovoorts per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
 1. De gebruiker is gerechtigd de overeenkomst door een derde uit te laten voeren.
 1. De gebruiker, dan wel de door hem ingeschakelde derde, is gehouden de overeenkomst van opdracht dan wel de overeenkomst met betrekking tot het verrichten van diensten voldoende en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren, zij het dat de gebruiker dan wel de derde, binnen de grenzen van deze verplichting, zelf bepaalt op welke wijze het werk zal worden uitgevoerd. De gebruiker dan wel de derde zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

ARTIKEL 9 AANVAARDING EN RECLAME

 1. De wederpartij dient bij aflevering van de zaken te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Controle op het aantal geleverde zaken c.q. op eventuele manco’s, surplus’ en/of beschadigingen berust bij de wederpartij.

De wederpartij reclameert na ontvangst van de zaken terstond omtrent onmiddellijk kenbare feitelijkheden die niet juist zijn, zoals onjuiste hoeveelheden, onjuiste omschrijvingen of onjuistheden op de factuur en/of overige documenten, beschadigingen, manco’s en dergelijke. Indien niet terstond na ontvangst wordt gereclameerd, zijn deze feitelijkheden als juist erkend respectievelijk wordt erkend dat de wederpartij de zaken onbeschadigd heeft ontvangen. Deze reclames dienen, om geldig te zijn, door de wederpartij direct na de aflevering van de zaken te worden gemeld.

 1. Uiterlijk zichtbare gebreken of uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de werkdag waarop de ontvangst van de geleverde zaken heeft plaatsgevonden, door of namens de wederpartij bij de gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht de geleverde zaken te hebben geaccepteerd.
 1. Niet uiterlijk zichtbare gebreken of niet uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van deze gebreken of afwijkingen door of namens de wederpartij bij de gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend.
 1. Geen reclames worden geaccepteerd op zaken waarvan de aard en/of samenstelling is gewijzigd dan wel op zaken die geheel of gedeeltelijk verwerkt zijn, beschadigd zijn of zijn ontdaan van hun originele verpakking.
 1. Indien is gereclameerd met inachtneming van de in dit artikel vermelde bepalingen en de reclame gegrond is, zal de gebruiker naar haar keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is de gebruiker niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
 1. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van (bestel)gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de gebruiker en de wederpartij, dan wel tussen de gebruiker en derden voorzover betrekking hebbend op de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij, is de gebruiker niet aansprakelijk, tenzij en voorzover er sprake is van opzet of grove schuld door de gebruiker.

ARTIKEL 10 GARANTIE ROERENDE ZAKEN

 1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel en in het voorgaande artikel 9, wordt voor de garantie op de door de gebruiker geleverde zaak uitsluitend verwezen naar de garantievoorwaarden van de fabrikant, welke garantiebepalingen zijn vermeld in het bijgeleverde handboek van de betreffende zaak, indien het een nieuwe zaak betreft.
 1. Voor de garantie op de door de gebruiker geleverde gebruikte zaken wordt, tenzij door de gebruiker zelf een garantie verstrekt wordt, eveneens uitsluitend verwezen naar de garantie en de garantievoorwaarden van de fabrikant, met dien verstande dat het alsdan een restgarantie betreft. Dit houdt in dat de garantie betrekking heeft op de door de fabrikant gehanteerde garantieperiode minus de leeftijd van de zaak.
 1. De garantie vervalt indien de wederpartij gedurende de in lid 1 genoemde termijn reparaties of wijzigingen aan de geleverde zaken verricht of doet verrichten zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker.
 1. De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door:
 • ondeskundige behandeling;
 • ondeskundige toepassing;
 • het nalaten van deugdelijk onderhoud;
 • het gebruik van de geleverde zaken voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze zaken vallen.
 1. Naast bovengenoemde handelsgarantie behoudt de wederpartij volledig zijn wettelijke garantierechten.
 1. De wederpartij kan slechts een beroep doen op voormelde garantie indien hij het aankoopbewijs en het garantiecertificaat overlegt.

ARTIKEL 11 REPARATIEWERKZAAMHEDEN

 1. De opdracht tot het repareren van beschadigde zaken wordt door de wederpartij schriftelijk of mondeling gegeven aan de gebruiker.
 1. Indien de wederpartij geen recht heeft op gratis reparatie onder de garantie, zal de gebruiker aan de wederpartij een kostenraming verstrekken voor de te verrichten werkzaamheden, alsmede een opgaaf van de termijn waarbinnen reparatie redelijkerwijs zal worden uitgevoerd. De opgegeven kostenraming en termijn binden de gebruiker niet, tenzij partijen anders overeenkomen. Tevens wordt een opgave verstrekt van de verzend- en onderzoekskosten, welke de wederpartij verschuldigd zal zijn indien de reparatie uiteindelijk niet plaatsvindt.

Indien na een nadere inspectie blijkt dat de kosten van de reparatie hoger zullen zijn dan aangegeven in de kostenraming, zal de wederpartij gevraagd worden of deze de zaak voor de hogere prijs wil laten repareren. Reparatie vindt slechts plaats na toestemming van de wederpartij. Indien de wederpartij afziet van de reparatie wordt de overeenkomst ontbonden. De wederpartij is alsdan niet tot enige schadevergoeding gehouden, met uitzondering van de te betalen verzendkosten vanuit de winkel van de gebruiker naar de reparateur en de onderzoekskosten, conform de hierboven vermelde opgave.

Indien de wederpartij afziet van de reparatie en om niet afstand doet van de betreffende zaak wordt de gebruiker eigenaar van de zaak, zonder dat de wederpartij gehouden is tot het vergoeden van onderzoeks- en/of transportkosten.

 1. Indien de bij benadering opgegeven leveringstermijn dreigt te worden overschreden, neemt de gebruiker contact op met de wederpartij teneinde een nieuwe datum af te spreken, zonder dat de gebruiker overigens tot enige vorm van schadevergoeding gehouden is.
 1. De gebruiker verstrekt aan de wederpartij een specificatie van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

De vervangen onderdelen worden na reparatie eigendom van de gebruiker en/of de reparateur, zonder dat laatstgenoemden daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd zijn.

 1. De gebruiker is gerechtigd het retentierecht uit te oefenen op de in reparatie afgegeven zaak, indien de wederpartij de kosten van de reparatiewerkzaamheden (gedeeltelijk) niet voldoet.
 1. Indien de reparatie is verricht onder de garantiebepalingen, heeft de wederpartij geen recht op een verlengde garantie. De oorspronkelijke garantie blijft derhalve doorlopen tot de oorspronkelijke einddatum. Het hiervoor bepaalde geldt, tenzij op de gerepareerde onderdelen door de reparateur een specifieke afzonderlijke garantie is afgegeven.

Voor de reparaties die zijn verricht buiten de garantie om, geldt dat aan de wederpartij een garantie wordt verstrekt conform de door de reparateur afgegeven garantie.

 1. Indien de gebruiker de wederpartij in kennis heeft gesteld van het feit dat de in reparatie afgegeven zaak gereed ligt om af te halen, en de wederpartij hieraan gedurende zes maanden en na drie kennisgevingen, waarvan de laatste bij aangetekend schrijven, geen gehoor geeft, wordt de wederpartij geacht afstand te hebben gedaan van haar eigendom ten aanzien van de betreffende zaak. De gebruiker is alsdan gerechtigd de zaak te verkopen en de hem verschuldigde reparatiekosten uit de opbrengst te verhalen.
 1. De door de wederpartij in reparatie afgegeven zaak kan slechts bij de gebruiker worden afgehaald onder overlegging van het afgiftebewijs en tegen betaling van de aan de reparatie verbonden kosten.

ARTIKEL 12 VERHUUR VAN ZAKEN

 1. De zaken die bestemd zijn voor verhuur bevinden zich op het moment dat de huurovereenkomst wordt aangegaan in goede staat. Onder goede staat wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan dat de zaken de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. De zaken dienen te worden gebruikt overeenkomstig de bestemming daarvan.
 1. Aangezien de gebruiker eigenaar is van de zaken, mag de wederpartij deze zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

Het is de wederpartij voorts niet toegestaan het gebruik van de gehuurde zaken om niet of onder bezwarende titel af te staan.

 1. Indien de zaken zijn voorzien van een kenmerk door de gebruiker, mag dit kenmerk door de wederpartij nimmer onleesbaar worden gemaakt of worden verwijderd.
 1. De wederpartij is gehouden de zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.

De wederpartij is verplicht de zaken te verzekeren en verzekerd te houden bij een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Op verzoek van de gebruiker dient de wederpartij een afschrift van de verzekeringspolis c.q. afschriften van kwitanties betreffende de betaling van verzekeringspremies aan de gebruiker te verstrekken.

 1. De wederpartij is bij het einde van de huurovereenkomst te allen tijde verplicht er zorg voor te dragen dat de gehuurde zaken zich in dezelfde goede staat bevinden als bij aanvang van de huurovereenkomst.

Andere zaken dan de door de gebruiker verhuurde zaken zullen door de gebruiker niet worden geaccepteerd.

 1. Indien de wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel voldoet, komen de kosten van herstel, uit welken hoofde ook veroorzaakt of nodig, ten laste van de wederpartij.
 1. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit het verloren gaan dan wel onherstelbaar of onbruikbaar geraken van de zaken, ongeacht de oorzaak daarvan. De gebruiker zal in dat geval aan de wederpartij een vergoeding in rekening brengen, welke vergoeding bij retour van de zaken wordt vastgesteld.

De wederpartij is verplicht schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, aan de gebruiker te melden.

ARTIKEL 13 INSPECTIE BIJ VERHUUR VAN ZAKEN

 1. De gebruiker heeft, voor wat betreft dag en tijdstip in onderling overleg met de wederpartij te bepalen, te allen tijde het recht de plaats of plaatsen te betreden waar de zaken zich bevinden en deze te doen onderzoeken.
 1. De wederpartij verplicht zich hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete ad e 500 (vijfhonderd euro) per keer dat hij hiermee in gebreke blijft.

ARTIKEL 14 TERMIJN / VERGOEDING / WAARBORGSOM BIJ VERHUUR VAN ZAKEN

 1. De data waarop de huurtermijn aanvangt en eindigt, worden vastgelegd in de huurovereenkomst. De zaken moeten op de in de huurovereenkomst vermelde einddatum door de wederpartij retour worden geleverd.
 1. Indien geen overeenkomst van verlenging aanwezig is, kan de wederpartij zich nimmer op verlenging beroepen.
 1. In de in lid 1 van dit artikel genoemde huurovereenkomst wordt eveneens de vergoeding voor het gehuurde vastgelegd, die de wederpartij aan de gebruiker verschuldigd is.
 1. Indien de wederpartij het gehuurde niet op de einddatum, zoals bepaald conform lid 1 van dit artikel, heeft geretourneerd is deze een schadevergoeding verschuldigd, welke als volgt is gefixeerd:

Bij overschrijding van de huurtermijn met maximaal twee dagen: een bedrag gelijk aan de overeengekomen huurprijs per dag voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de huurtermijn wordt overschreden.

Bij overschrijding van de huurtermijn met meer dan twee dagen: een bedrag gelijk aan tweemaal de overeengekomen huurprijs per dag voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de huurtermijn wordt overschreden.

Het vorenstaande geldt onverminderd het recht van de gebruiker tot het vorderen van volledige schadeloosstelling.

 1. Indien de gebruiker dit verlangt, is de wederpartij verplicht als waarborg voor de nakoming van zijn verplichtingen uit voornoemde huurovereenkomst een waarborgsom aan de gebruiker te verstrekken. De hoogte van de waarborgsom wordt per geval door de gebruiker bepaald en dient vooraf door de wederpartij te worden voldaan. Deze waarborgsom ziet ook op eventuele verlengingen van de huurovereenkomst, alsmede wijzigingen daarvan.

Bovendien is de gebruiker gerechtigd deze waarborgsom te verstrekken aan rechtsopvolgers van de gebruiker.

 1. De wederpartij heeft geen aanspraak op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom.
 1. Ingeval de waarborgsom is aangesproken, dient de wederpartij op eerste verzoek van de gebruiker voor aanvulling tot het volledige bedrag zorg te dragen.

ARTIKEL 15 INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Op de door de gebruiker geleverde diensten, in de vorm van het verzorgen van reportages, fotografie ten behoeve van foldermateriaal etc. in de meest uitgebreide zin des woords, rusten intellectuele eigendomsrechten, welke door de wederpartij dienen te worden gerespecteerd. Het doel waarvoor de betreffende opdracht door de wederpartij wordt verstrekt, alsmede waarvoor de door de gebruiker geleverde produkten, diensten en/of overige goederen door de wederpartij worden gebruikt, zal vooraf tussen de gebruiker en de wederpartij schriftelijk worden vastgelegd.

Indien blijkt dat de opdracht toch een ander doel dient en/of de wederpartij de geleverde produkten, diensten en/of overige goederen gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf was overeengekomen, danwel indien de geleverde produkten en/of overige goederen in een grotere oplage wordt gepubliceerd dan vooraf overeengekomen, danwel indien op enige andere wijze een ander danwel meer gebruik wordt gemaakt van de geleverde produkten, diensten en/of overige goederen, dient de wederpartij aan de gebruiker hiervoor een vergoeding te betalen conform de in de branche gebruikelijke tarieven en in voorkomende gevallen de gebruiker ook overigens volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren.

 1. De originele negatieven en/of elektronische beelddragers betreffende een uitgevoerde opdracht blijven onder de gebruiker rusten en blijven diens (intellectuele) eigendom.
 1. De wederpartij vrijwaart de gebruiker volledig ten aanzien van inbreuken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden bij de uitvoering door de gebruiker van de door de wederpartij verstrekte opdracht.

ARTIKEL 16 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

 1. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 1. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door de gebruiker redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven, brand, overheidsmaatregelen, im- en exportverboden, bedrijfsstoringen en invloeden betreffende het weer.
 1. In geval van niet toerekenbare tekortkoming is de gebruiker naar haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien de wederpartij de gebruiker daartoe schriftelijk aanmaant, is de gebruiker gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.
 1. De gebruiker is slechts aansprakelijk voor schade, toegebracht aan eigendommen van de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de gebruiker toe te rekenen tekortkoming, waarbij voor vergoeding nadrukkelijk uitsluitend in aanmerking komt die schade waartegen de gebruiker verzekerd is, dan wel gezien de in de betreffende branche geldende gebruiken, redelijkerwijze verzekerd had behoren te zijn. Deze beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing indien de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de gebruiker zelf.

Tot vergoeding van overige schade, immateriële schade en/of gevolgschade van de wederpartij is de gebruiker niet gehouden.

 1. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen, overige schade en/of of het niet behoorlijk overkomen van (bestel)gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de gebruiker en de wederpartij, dan wel tussen de gebruiker en derden voorzover betrekking hebbend op de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij, is de gebruiker niet aansprakelijk, tenzij en voorzover er sprake is van opzet of grove schuld van de gebruiker.
 1. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het zoekraken, defect raken, verloren gaan etc. van enig fotomateriaal (waaronder te verstaan film-, foto-, dia- en negatiefmateriaal, video- of audiotapes, diskettes, elektronische beelddragers en overig beeld-, geluid- en/of informatiedragend materiaal), danwel voor enige andere schade welke is ontstaan aan enig fotomateriaal tijdens het proces van ontwikkelen en afdrukken, danwel anderszins, ongeacht door welke oorzaak dan ook voornoemde schade is ontstaan.

Indien enig fotomateriaal (waaronder te verstaan film-, foto-, dia- en negatiefmateriaal, video- of audiotapes, diskettes, elektronische beelddragers en overig beeld-, geluid- en/of informatiedragend materiaal) verloren is gegaan en/of beschadigd is tijdens het ontwikkelen en afdrukken, danwel overigens is beschadigd of zoek is geraakt, is de gebruiker uitsluitend gehouden de wederpartij nieuw fotomateriaal aan te bieden van gelijke kwantiteit en kwaliteit als de wederpartij ter ontwikkeling c.q. uitvoering van de opdracht had aangeboden. De wederpartij dient hiertoe het bewijs van afgifte van het fotomateriaal dat is teniet gegaan, beschadigd danwel zoek is geraakt, te overleggen aan de gebruiker. De wederpartij heeft voorts recht op het gratis ontwikkelen en afdrukken van het betreffende fotomateriaal.

ARTIKEL 17 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ

Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt binnen vijf werkdagen na daartoe door de gebruiker in gebreke te zijn gesteld, is de gebruiker bevoegd de overeenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 18 ONTBINDING EN OPSCHORTING

 1. In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door de gebruiker ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, zal zij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
 1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met de gebruiker gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling c.q. beslag onder de wederpartij, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is de gebruiker gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zulks zonder dat de gebruiker tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de gebruiker verder toekomende rechten.

Ingeval van faillissement of surséance van betaling van c.q. beslag onder de wederpartij is de nog te betalen huurvergoeding terstond opeisbaar en is de wederpartij verplicht per omgaande aan de curator, bewindvoerder of beslaglegger te melden dat de gebruiker de eigenaar van de gehuurde zaken is.

 1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen die voor hem uit de met de gebruiker gesloten overeenkomst voortvloeien en de gebruiker de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling wenst te ontbinden als hiervoor in lid 2 vermeld, is de gebruiker bevoegd de aan de wederpartij verhuurde zaken bij de wederpartij op te halen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij.

De wederpartij is alsdan verplicht tot onmiddellijke betaling van de nog te betalen huurvergoeding. De wederpartij is voorts verplicht per omgaande verdere schade en kosten aan de gebruiker te vergoeden.

ARTIKEL 19 TOEPASSELIJK RECHT

 1. Ten aanzien van de aan deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst en van overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlandse recht.
 1. De toepasselijkheid van de op het moment van het sluiten van de aan deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn geldende versie van het Weense Koopverdrag wordt bij deze geheel uitgesloten.

ARTIKEL 20 GESCHILLEN

Alle geschillen, van welke aard dan ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de aan deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen de wederpartij en de gebruiker mochten ontstaan, zullen – tenzij de wederpartij de gebruiker schriftelijk ervan op de hoogte stelt dat hij er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter waaronder zijn woonplaats ressorteert – onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de bevoegde arrondissementsrechtbank waaronder de gebruiker ressorteert.

Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nr. 900/83 op 15 april 1994.

© Copyright Stichting Nederlandse Fotovakhandel

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Uitgegeven door de Stichting Nederlandse Fotovakhandel.

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Stichting Nederlandse Fotovakhandel.
 1. In deze voorwaarden wordt de koper/huurder/opdrachtgever aangeduid als de wederpartij en de bij de Stichting Nederlandse Fotovakhandel aangesloten detaillist als de gebruiker. Onder de reparateur wordt verstaan de gebruiker dan wel, indien deze de reparatie heeft uitbesteed, de betreffende derde die de reparatiewerkzaamheden (heeft) verricht.
 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst, verkoop en koop, alsmede op iedere daaruit voortvloeiende levering, zomede op de verrichting van diensten waaronder overeenkomsten van opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onder de verrichting van diensten valt tevens de verhuur van zaken.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op door de gebruiker op het internet geplaatste aanbieding welke door de wederpartij geaccepteerd wordt, door de wederpartij geplaatste bestellingen op internet, alsmede op de via internet door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte opdrachten.

 1. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.
 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. De gebruiker en de wederpartij zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen wordt.

ARTIKEL 2 BEGROTINGEN, PRIJSOPGAVEN, OFFERTES, AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
 1. Alle bij de aanbieding door de gebruiker verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen, modellen, ontwerpen, alsmede alle overige gegevens, zoals maten en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven respectievelijk aangeduid.

Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, tekeningen, modellen, ontwerpen, prijslijsten, alsmede andere door de gebruiker verstrekte opgaven binden de gebruiker niet.

Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de gebruiker binden de gebruiker niet dan nadat en voorzover deze door de directie van de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.

 1. De overeenkomst komt, indien het een traditionele transactie betreft, tot stand door aanvaarding van het aanbod door de wederpartij.

Indien de wederpartij in de elektronische omgeving om dienstverlening en/of aflevering van een zaak verzoekt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de wederpartij een bevestiging heeft ontvangen van de gebruiker dan wel op het moment dat de gebruiker met de uitvoering is begonnen.

ARTIKEL 3 PRIJS

 1. De (koop)prijs luidt in euro’s.
 1. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen:
 • inclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
 • exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
 • vermeld in euro’s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 1. Aan de gebruikelijke verpakking van de zaken zijn geen kosten verbonden.
 1. De door de gebruiker aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende, prijsbepalende factoren, waaronder onder meer de fabrieksprijzen van de zaken, met inbegrip van loonsommen.

Indien het een overeenkomst van opdracht betreft zal bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeengekomen worden. Indien geen vaste vergoeding overeengekomen wordt, zal de vergoeding gebaseerd zijn op het aantal bestede uren tegen het daarvoor geldende uurtarief.

 1. Indien na de datum van de aanbieding c.q. tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leverdatum één of meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaat c.q. anderszins de in de prijscourant van de gebruiker gepubliceerde prijzen worden gewijzigd, is de gebruiker gerechtigd de bij de aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen (koop)prijs te wijzigen en de nieuwe (koop)prijs aan de wederpartij in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel. Nadat de wijziging van de (koop)prijs kan worden vastgesteld, zal de gebruiker gerechtigd zijn de gewijzigde (koop)prijs te vorderen in het aantal termijnen waarin de oorspronkelijke (koop)prijs opeisbaar is.
 1. Indien de oorspronkelijke prijs ingevolge het bepaalde in lid 5 van dit artikel dan wel ingevolge koerswijzigingen binnen drie maanden na het totstandkomen van de overeenkomst wordt verhoogd, met uitzondering van de situatie dat het een wettelijke prijsverhoging betreft, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf werkdagen nadat de gebruiker de wederpartij van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

ARTIKEL 4 LEVERING EN RISICO

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de zaken in de winkel van de gebruiker. De wederpartij zal de zaken aldaar, tegen betaling van de overeengekomen koopprijs, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 1 van deze algemene voorwaarden, in ontvangst nemen.
 1. Het risico gaat op de wederpartij over na de aflevering.
 1. Het afhalen van zaken die bij de gebruiker ter ontwikkeling en afdrukken is aangeboden kan slechts plaatsvinden onder overlegging van het afgiftebewijs.

ARTIKEL 5 LEVERTIJDEN

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 1. De levering kan geschieden in gedeelten, naarmate de zaken gereed of voorradig zijn. De facturering zal alsdan eveneens in gedeelten plaatsvinden.
 1. De wederpartij is gehouden zijn medewerking te verlenen, opdat een tijdige levering door de gebruiker mogelijk gemaakt wordt.
 1. De levertijd wordt verlengd met de tijd, gedurende welke de gebruiker door een niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is de levering doorgang te doen vinden. Indien de levertijd wordt verlengd op basis van het hiervoor gestelde, is de gebruiker vanwege de verlengde levertijd tot geen enkele schadeloosstelling gehouden.
 1. Vertragingen in de levering als gevolg van achterstallige betalingen door de wederpartij zijn geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

ARTIKEL 6 BETALING

 1. Tenzij schriftelijk in onderling overleg anders is overeengekomen, geschiedt de betaling netto contant bij levering van de zaken c.q. ingeval van reparatie, bij de inontvangstneming van de zaken door de wederpartij. Contante betaling omvat bijstorting van het verschuldigde bedrag op een door de gebruiker aan te wijzen rekening op het tijdstip van de levering, dan wel door middel van een giromaatpas of bankpas of door iedere andere algemeen door de bank erkende vorm van elektronisch betalingsverkeer.

Indien betaling per factuur plaatsvindt dient de betaling daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door de gebruiker aan te wijzen rekening.

 1. De gebruiker is gerechtigd een aanbetaling van de wederpartij te vragen van maximaal 50% van de (koop)prijs indien de wederpartij een bestelling bij de gebruiker heeft geplaatst, dan wel indien tussen de gebruiker en de wederpartij een overeenkomst van opdracht is gesloten met betrekking waartoe de gehele facturering en betaling plaatsvindt na afronding daarvan.
 1. Op prijswijzigingen zoals bedoeld in artikel 3 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden is de in het vorige lid genoemde termijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
 1. De gebruiker is gerechtigd iedere gedeeltelijke levering te factureren.

Ingeval de uitvoering van een overeenkomst in gedeelten plaatsvindt, is de gebruiker gerechtigd voor de verrichte deellevering(en) betaling te vorderen alvorens de overige deellevering(en) te verrichten.

 1. Alle de wederpartij in rekening te brengen bedragen zullen bij overschrijding van enige in deze voorwaarden c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn(en) worden verhoogd met 1,5% (één en een half procent) rente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend.
 1. De gebruiker is na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde. Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal e 75 (vijfenzeventig euro).

De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.

 1. Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
 1. Mochten vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van de gebruiker goede gronden aanwezig zijn om te twijfelen aan tijdige betaling door de wederpartij, dan heeft de gebruiker het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de wederpartij zekerheid is gesteld voor al hetgeen de wederpartij aan de gebruiker verschuldigd is of zal worden. In dit laatste geval kan de gebruiker op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van de reeds geleverde zaken en stopzetting van eventuele verdere leveringen van zaken, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
 1. De wederpartij is jegens de gebruiker gehouden tot de onder lid 8 bedoelde zekerheidstelling voor al hetgeen hij jegens de gebruiker verschuldigd is of zal worden, ook indien de gebruiker niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar leveringsprestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningskosten en dergelijke aan de zijde van de gebruiker gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de wederpartij.
 1. Indien de wederpartij met de betaling in gebreke is en de gebruiker deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 7 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De gebruiker behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de wederpartij geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de wederpartij ter zake van de tegenprestatie voor door de gebruiker aan de wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, ter zake van de tegenprestatie voor door de gebruiker krachtens enige overeenkomst ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten diensten en ter zake van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hiervoor bedoelde overeenkomsten, zijn voldaan.
 1. Zolang de eigendom van de zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan één of meer derden enig ander recht daarop verlenen.
 1. De gebruiker is hierbij door de wederpartij onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van e 500 (vijfhonderd euro) per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming van de gebruiker wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij de gebruiker dit de wederpartij heeft meegedeeld.
 1. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, diefstal, verduistering en overige schade en verlies. De wederpartij is gehouden de polis en/of kwitanties betreffende betaling van verzekeringspremies op eerste verzoek van de gebruiker aan haar ter inzage te verstrekken.

De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn voor risico van de wederpartij.

ARTIKEL 8 KWALITEIT

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat soort, afmetingen, aantal enzovoorts per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
 1. De gebruiker is gerechtigd de overeenkomst door een derde uit te laten voeren.
 1. De gebruiker, dan wel de door hem ingeschakelde derde, is gehouden de overeenkomst van opdracht dan wel de overeenkomst met betrekking tot het verrichten van diensten voldoende en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren, zij het dat de gebruiker dan wel de derde, binnen de grenzen van deze verplichting, zelf bepaalt op welke wijze het werk zal worden uitgevoerd. De gebruiker dan wel de derde zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

ARTIKEL 9 AANVAARDING EN RECLAME

 1. De wederpartij dient bij aflevering van de zaken te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Controle op het aantal geleverde zaken c.q. op eventuele manco’s, surplus’ en/of beschadigingen berust bij de wederpartij.

De wederpartij reclameert na ontvangst van de zaken terstond omtrent onmiddellijk kenbare feitelijkheden die niet juist zijn, zoals onjuiste hoeveelheden, onjuiste omschrijvingen of onjuistheden op de factuur en/of overige documenten, beschadigingen, manco’s en dergelijke. Indien niet terstond na ontvangst wordt gereclameerd, zijn deze feitelijkheden als juist erkend respectievelijk wordt erkend dat de wederpartij de zaken onbeschadigd heeft ontvangen. Deze reclames dienen, om geldig te zijn, door de wederpartij direct na de aflevering van de zaken te worden gemeld.

 1. Uiterlijk zichtbare gebreken of uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de werkdag waarop de ontvangst van de geleverde zaken heeft plaatsgevonden, door of namens de wederpartij bij de gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht de geleverde zaken te hebben geaccepteerd.
 1. Niet uiterlijk zichtbare gebreken of niet uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van deze gebreken of afwijkingen door of namens de wederpartij bij de gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend.
 1. Geen reclames worden geaccepteerd op zaken waarvan de aard en/of samenstelling is gewijzigd dan wel op zaken die geheel of gedeeltelijk verwerkt zijn, beschadigd zijn of zijn ontdaan van hun originele verpakking.
 1. Indien is gereclameerd met inachtneming van de in dit artikel vermelde bepalingen en de reclame gegrond is, zal de gebruiker naar haar keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is de gebruiker niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
 1. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van (bestel)gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de gebruiker en de wederpartij, dan wel tussen de gebruiker en derden voorzover betrekking hebbend op de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij, is de gebruiker niet aansprakelijk, tenzij en voorzover er sprake is van opzet of grove schuld door de gebruiker.

ARTIKEL 10 GARANTIE ROERENDE ZAKEN

 1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel en in het voorgaande artikel 9, wordt voor de garantie op de door de gebruiker geleverde zaak uitsluitend verwezen naar de garantievoorwaarden van de fabrikant, welke garantiebepalingen zijn vermeld in het bijgeleverde handboek van de betreffende zaak, indien het een nieuwe zaak betreft.
 1. Voor de garantie op de door de gebruiker geleverde gebruikte zaken wordt, tenzij door de gebruiker zelf een garantie verstrekt wordt, eveneens uitsluitend verwezen naar de garantie en de garantievoorwaarden van de fabrikant, met dien verstande dat het alsdan een restgarantie betreft. Dit houdt in dat de garantie betrekking heeft op de door de fabrikant gehanteerde garantieperiode minus de leeftijd van de zaak.
 1. De garantie vervalt indien de wederpartij gedurende de in lid 1 genoemde termijn reparaties of wijzigingen aan de geleverde zaken verricht of doet verrichten zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker.
 1. De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door:
 • ondeskundige behandeling;
 • ondeskundige toepassing;
 • het nalaten van deugdelijk onderhoud;
 • het gebruik van de geleverde zaken voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze zaken vallen.
 1. Naast bovengenoemde handelsgarantie behoudt de wederpartij volledig zijn wettelijke garantierechten.
 1. De wederpartij kan slechts een beroep doen op voormelde garantie indien hij het aankoopbewijs en het garantiecertificaat overlegt.

ARTIKEL 11 REPARATIEWERKZAAMHEDEN

 1. De opdracht tot het repareren van beschadigde zaken wordt door de wederpartij schriftelijk of mondeling gegeven aan de gebruiker.
 1. Indien de wederpartij geen recht heeft op gratis reparatie onder de garantie, zal de gebruiker aan de wederpartij een kostenraming verstrekken voor de te verrichten werkzaamheden, alsmede een opgaaf van de termijn waarbinnen reparatie redelijkerwijs zal worden uitgevoerd. De opgegeven kostenraming en termijn binden de gebruiker niet, tenzij partijen anders overeenkomen. Tevens wordt een opgave verstrekt van de verzend- en onderzoekskosten, welke de wederpartij verschuldigd zal zijn indien de reparatie uiteindelijk niet plaatsvindt.

Indien na een nadere inspectie blijkt dat de kosten van de reparatie hoger zullen zijn dan aangegeven in de kostenraming, zal de wederpartij gevraagd worden of deze de zaak voor de hogere prijs wil laten repareren. Reparatie vindt slechts plaats na toestemming van de wederpartij. Indien de wederpartij afziet van de reparatie wordt de overeenkomst ontbonden. De wederpartij is alsdan niet tot enige schadevergoeding gehouden, met uitzondering van de te betalen verzendkosten vanuit de winkel van de gebruiker naar de reparateur en de onderzoekskosten, conform de hierboven vermelde opgave.

Indien de wederpartij afziet van de reparatie en om niet afstand doet van de betreffende zaak wordt de gebruiker eigenaar van de zaak, zonder dat de wederpartij gehouden is tot het vergoeden van onderzoeks- en/of transportkosten.

 1. Indien de bij benadering opgegeven leveringstermijn dreigt te worden overschreden, neemt de gebruiker contact op met de wederpartij teneinde een nieuwe datum af te spreken, zonder dat de gebruiker overigens tot enige vorm van schadevergoeding gehouden is.
 1. De gebruiker verstrekt aan de wederpartij een specificatie van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

De vervangen onderdelen worden na reparatie eigendom van de gebruiker en/of de reparateur, zonder dat laatstgenoemden daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd zijn.

 1. De gebruiker is gerechtigd het retentierecht uit te oefenen op de in reparatie afgegeven zaak, indien de wederpartij de kosten van de reparatiewerkzaamheden (gedeeltelijk) niet voldoet.
 1. Indien de reparatie is verricht onder de garantiebepalingen, heeft de wederpartij geen recht op een verlengde garantie. De oorspronkelijke garantie blijft derhalve doorlopen tot de oorspronkelijke einddatum. Het hiervoor bepaalde geldt, tenzij op de gerepareerde onderdelen door de reparateur een specifieke afzonderlijke garantie is afgegeven.

Voor de reparaties die zijn verricht buiten de garantie om, geldt dat aan de wederpartij een garantie wordt verstrekt conform de door de reparateur afgegeven garantie.

 1. Indien de gebruiker de wederpartij in kennis heeft gesteld van het feit dat de in reparatie afgegeven zaak gereed ligt om af te halen, en de wederpartij hieraan gedurende zes maanden en na drie kennisgevingen, waarvan de laatste bij aangetekend schrijven, geen gehoor geeft, wordt de wederpartij geacht afstand te hebben gedaan van haar eigendom ten aanzien van de betreffende zaak. De gebruiker is alsdan gerechtigd de zaak te verkopen en de hem verschuldigde reparatiekosten uit de opbrengst te verhalen.
 1. De door de wederpartij in reparatie afgegeven zaak kan slechts bij de gebruiker worden afgehaald onder overlegging van het afgiftebewijs en tegen betaling van de aan de reparatie verbonden kosten.

ARTIKEL 12 VERHUUR VAN ZAKEN

 1. De zaken die bestemd zijn voor verhuur bevinden zich op het moment dat de huurovereenkomst wordt aangegaan in goede staat. Onder goede staat wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan dat de zaken de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. De zaken dienen te worden gebruikt overeenkomstig de bestemming daarvan.
 1. Aangezien de gebruiker eigenaar is van de zaken, mag de wederpartij deze zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

Het is de wederpartij voorts niet toegestaan het gebruik van de gehuurde zaken om niet of onder bezwarende titel af te staan.

 1. Indien de zaken zijn voorzien van een kenmerk door de gebruiker, mag dit kenmerk door de wederpartij nimmer onleesbaar worden gemaakt of worden verwijderd.
 1. De wederpartij is gehouden de zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.

De wederpartij is verplicht de zaken te verzekeren en verzekerd te houden bij een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Op verzoek van de gebruiker dient de wederpartij een afschrift van de verzekeringspolis c.q. afschriften van kwitanties betreffende de betaling van verzekeringspremies aan de gebruiker te verstrekken.

 1. De wederpartij is bij het einde van de huurovereenkomst te allen tijde verplicht er zorg voor te dragen dat de gehuurde zaken zich in dezelfde goede staat bevinden als bij aanvang van de huurovereenkomst.

Andere zaken dan de door de gebruiker verhuurde zaken zullen door de gebruiker niet worden geaccepteerd.

 1. Indien de wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel voldoet, komen de kosten van herstel, uit welken hoofde ook veroorzaakt of nodig, ten laste van de wederpartij.
 1. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit het verloren gaan dan wel onherstelbaar of onbruikbaar geraken van de zaken, ongeacht de oorzaak daarvan. De gebruiker zal in dat geval aan de wederpartij een vergoeding in rekening brengen, welke vergoeding bij retour van de zaken wordt vastgesteld.

De wederpartij is verplicht schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, aan de gebruiker te melden.

ARTIKEL 13 INSPECTIE BIJ VERHUUR VAN ZAKEN

 1. De gebruiker heeft, voor wat betreft dag en tijdstip in onderling overleg met de wederpartij te bepalen, te allen tijde het recht de plaats of plaatsen te betreden waar de zaken zich bevinden en deze te doen onderzoeken.
 1. De wederpartij verplicht zich hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete ad e 500 (vijfhonderd euro) per keer dat hij hiermee in gebreke blijft.

ARTIKEL 14 TERMIJN / VERGOEDING / WAARBORGSOM BIJ VERHUUR VAN ZAKEN

 1. De data waarop de huurtermijn aanvangt en eindigt, worden vastgelegd in de huurovereenkomst. De zaken moeten op de in de huurovereenkomst vermelde einddatum door de wederpartij retour worden geleverd.
 1. Indien geen overeenkomst van verlenging aanwezig is, kan de wederpartij zich nimmer op verlenging beroepen.
 1. In de in lid 1 van dit artikel genoemde huurovereenkomst wordt eveneens de vergoeding voor het gehuurde vastgelegd, die de wederpartij aan de gebruiker verschuldigd is.
 1. Indien de wederpartij het gehuurde niet op de einddatum, zoals bepaald conform lid 1 van dit artikel, heeft geretourneerd is deze een schadevergoeding verschuldigd, welke als volgt is gefixeerd:

Bij overschrijding van de huurtermijn met maximaal twee dagen: een bedrag gelijk aan de overeengekomen huurprijs per dag voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de huurtermijn wordt overschreden.

Bij overschrijding van de huurtermijn met meer dan twee dagen: een bedrag gelijk aan tweemaal de overeengekomen huurprijs per dag voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de huurtermijn wordt overschreden.

Het vorenstaande geldt onverminderd het recht van de gebruiker tot het vorderen van volledige schadeloosstelling.

 1. Indien de gebruiker dit verlangt, is de wederpartij verplicht als waarborg voor de nakoming van zijn verplichtingen uit voornoemde huurovereenkomst een waarborgsom aan de gebruiker te verstrekken. De hoogte van de waarborgsom wordt per geval door de gebruiker bepaald en dient vooraf door de wederpartij te worden voldaan. Deze waarborgsom ziet ook op eventuele verlengingen van de huurovereenkomst, alsmede wijzigingen daarvan.

Bovendien is de gebruiker gerechtigd deze waarborgsom te verstrekken aan rechtsopvolgers van de gebruiker.

 1. De wederpartij heeft geen aanspraak op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom.
 1. Ingeval de waarborgsom is aangesproken, dient de wederpartij op eerste verzoek van de gebruiker voor aanvulling tot het volledige bedrag zorg te dragen.

ARTIKEL 15 INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Op de door de gebruiker geleverde diensten, in de vorm van het verzorgen van reportages, fotografie ten behoeve van foldermateriaal etc. in de meest uitgebreide zin des woords, rusten intellectuele eigendomsrechten, welke door de wederpartij dienen te worden gerespecteerd. Het doel waarvoor de betreffende opdracht door de wederpartij wordt verstrekt, alsmede waarvoor de door de gebruiker geleverde produkten, diensten en/of overige goederen door de wederpartij worden gebruikt, zal vooraf tussen de gebruiker en de wederpartij schriftelijk worden vastgelegd.

Indien blijkt dat de opdracht toch een ander doel dient en/of de wederpartij de geleverde produkten, diensten en/of overige goederen gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf was overeengekomen, danwel indien de geleverde produkten en/of overige goederen in een grotere oplage wordt gepubliceerd dan vooraf overeengekomen, danwel indien op enige andere wijze een ander danwel meer gebruik wordt gemaakt van de geleverde produkten, diensten en/of overige goederen, dient de wederpartij aan de gebruiker hiervoor een vergoeding te betalen conform de in de branche gebruikelijke tarieven en in voorkomende gevallen de gebruiker ook overigens volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren.

 1. De originele negatieven en/of elektronische beelddragers betreffende een uitgevoerde opdracht blijven onder de gebruiker rusten en blijven diens (intellectuele) eigendom.
 1. De wederpartij vrijwaart de gebruiker volledig ten aanzien van inbreuken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden bij de uitvoering door de gebruiker van de door de wederpartij verstrekte opdracht.

ARTIKEL 16 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

 1. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 1. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door de gebruiker redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven, brand, overheidsmaatregelen, im- en exportverboden, bedrijfsstoringen en invloeden betreffende het weer.
 1. In geval van niet toerekenbare tekortkoming is de gebruiker naar haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien de wederpartij de gebruiker daartoe schriftelijk aanmaant, is de gebruiker gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.
 1. De gebruiker is slechts aansprakelijk voor schade, toegebracht aan eigendommen van de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de gebruiker toe te rekenen tekortkoming, waarbij voor vergoeding nadrukkelijk uitsluitend in aanmerking komt die schade waartegen de gebruiker verzekerd is, dan wel gezien de in de betreffende branche geldende gebruiken, redelijkerwijze verzekerd had behoren te zijn. Deze beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing indien de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de gebruiker zelf.

Tot vergoeding van overige schade, immateriële schade en/of gevolgschade van de wederpartij is de gebruiker niet gehouden.

 1. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen, overige schade en/of of het niet behoorlijk overkomen van (bestel)gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de gebruiker en de wederpartij, dan wel tussen de gebruiker en derden voorzover betrekking hebbend op de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij, is de gebruiker niet aansprakelijk, tenzij en voorzover er sprake is van opzet of grove schuld van de gebruiker.
 1. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het zoekraken, defect raken, verloren gaan etc. van enig fotomateriaal (waaronder te verstaan film-, foto-, dia- en negatiefmateriaal, video- of audiotapes, diskettes, elektronische beelddragers en overig beeld-, geluid- en/of informatiedragend materiaal), danwel voor enige andere schade welke is ontstaan aan enig fotomateriaal tijdens het proces van ontwikkelen en afdrukken, danwel anderszins, ongeacht door welke oorzaak dan ook voornoemde schade is ontstaan.

Indien enig fotomateriaal (waaronder te verstaan film-, foto-, dia- en negatiefmateriaal, video- of audiotapes, diskettes, elektronische beelddragers en overig beeld-, geluid- en/of informatiedragend materiaal) verloren is gegaan en/of beschadigd is tijdens het ontwikkelen en afdrukken, danwel overigens is beschadigd of zoek is geraakt, is de gebruiker uitsluitend gehouden de wederpartij nieuw fotomateriaal aan te bieden van gelijke kwantiteit en kwaliteit als de wederpartij ter ontwikkeling c.q. uitvoering van de opdracht had aangeboden. De wederpartij dient hiertoe het bewijs van afgifte van het fotomateriaal dat is teniet gegaan, beschadigd danwel zoek is geraakt, te overleggen aan de gebruiker. De wederpartij heeft voorts recht op het gratis ontwikkelen en afdrukken van het betreffende fotomateriaal.

ARTIKEL 17 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ

Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt binnen vijf werkdagen na daartoe door de gebruiker in gebreke te zijn gesteld, is de gebruiker bevoegd de overeenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 18 ONTBINDING EN OPSCHORTING

 1. In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door de gebruiker ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, zal zij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
 1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met de gebruiker gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling c.q. beslag onder de wederpartij, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is de gebruiker gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zulks zonder dat de gebruiker tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de gebruiker verder toekomende rechten.

Ingeval van faillissement of surséance van betaling van c.q. beslag onder de wederpartij is de nog te betalen huurvergoeding terstond opeisbaar en is de wederpartij verplicht per omgaande aan de curator, bewindvoerder of beslaglegger te melden dat de gebruiker de eigenaar van de gehuurde zaken is.

 1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen die voor hem uit de met de gebruiker gesloten overeenkomst voortvloeien en de gebruiker de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling wenst te ontbinden als hiervoor in lid 2 vermeld, is de gebruiker bevoegd de aan de wederpartij verhuurde zaken bij de wederpartij op te halen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij.

De wederpartij is alsdan verplicht tot onmiddellijke betaling van de nog te betalen huurvergoeding. De wederpartij is voorts verplicht per omgaande verdere schade en kosten aan de gebruiker te vergoeden.

ARTIKEL 19 TOEPASSELIJK RECHT

 1. Ten aanzien van de aan deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst en van overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlandse recht.
 1. De toepasselijkheid van de op het moment van het sluiten van de aan deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn geldende versie van het Weense Koopverdrag wordt bij deze geheel uitgesloten.

ARTIKEL 20 GESCHILLEN

Alle geschillen, van welke aard dan ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de aan deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen de wederpartij en de gebruiker mochten ontstaan, zullen – tenzij de wederpartij de gebruiker schriftelijk ervan op de hoogte stelt dat hij er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter waaronder zijn woonplaats ressorteert – onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de bevoegde arrondissementsrechtbank waaronder de gebruiker ressorteert.

Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nr. 900/83 op 15 april 1994.

© Copyright Stichting Nederlandse Fotovakhandel

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Uitgegeven door de Stichting Nederlandse Fotovakhandel.

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Stichting Nederlandse Fotovakhandel.
 1. In deze voorwaarden wordt de koper/huurder/opdrachtgever aangeduid als de wederpartij en de bij de Stichting Nederlandse Fotovakhandel aangesloten detaillist als de gebruiker. Onder de reparateur wordt verstaan de gebruiker dan wel, indien deze de reparatie heeft uitbesteed, de betreffende derde die de reparatiewerkzaamheden (heeft) verricht.
 1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst, verkoop en koop, alsmede op iedere daaruit voortvloeiende levering, zomede op de verrichting van diensten waaronder overeenkomsten van opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onder de verrichting van diensten valt tevens de verhuur van zaken.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op door de gebruiker op het internet geplaatste aanbieding welke door de wederpartij geaccepteerd wordt, door de wederpartij geplaatste bestellingen op internet, alsmede op de via internet door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte opdrachten.

 1. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.
 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. De gebruiker en de wederpartij zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen wordt.

ARTIKEL 2 BEGROTINGEN, PRIJSOPGAVEN, OFFERTES, AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
 1. Alle bij de aanbieding door de gebruiker verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen, modellen, ontwerpen, alsmede alle overige gegevens, zoals maten en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven respectievelijk aangeduid.

Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, tekeningen, modellen, ontwerpen, prijslijsten, alsmede andere door de gebruiker verstrekte opgaven binden de gebruiker niet.

Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de gebruiker binden de gebruiker niet dan nadat en voorzover deze door de directie van de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.

 1. De overeenkomst komt, indien het een traditionele transactie betreft, tot stand door aanvaarding van het aanbod door de wederpartij.

Indien de wederpartij in de elektronische omgeving om dienstverlening en/of aflevering van een zaak verzoekt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de wederpartij een bevestiging heeft ontvangen van de gebruiker dan wel op het moment dat de gebruiker met de uitvoering is begonnen.

ARTIKEL 3 PRIJS

 1. De (koop)prijs luidt in euro’s.
 1. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen:
 • inclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
 • exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
 • vermeld in euro’s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 1. Aan de gebruikelijke verpakking van de zaken zijn geen kosten verbonden.
 1. De door de gebruiker aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende, prijsbepalende factoren, waaronder onder meer de fabrieksprijzen van de zaken, met inbegrip van loonsommen.

Indien het een overeenkomst van opdracht betreft zal bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeengekomen worden. Indien geen vaste vergoeding overeengekomen wordt, zal de vergoeding gebaseerd zijn op het aantal bestede uren tegen het daarvoor geldende uurtarief.

 1. Indien na de datum van de aanbieding c.q. tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leverdatum één of meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaat c.q. anderszins de in de prijscourant van de gebruiker gepubliceerde prijzen worden gewijzigd, is de gebruiker gerechtigd de bij de aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen (koop)prijs te wijzigen en de nieuwe (koop)prijs aan de wederpartij in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel. Nadat de wijziging van de (koop)prijs kan worden vastgesteld, zal de gebruiker gerechtigd zijn de gewijzigde (koop)prijs te vorderen in het aantal termijnen waarin de oorspronkelijke (koop)prijs opeisbaar is.
 1. Indien de oorspronkelijke prijs ingevolge het bepaalde in lid 5 van dit artikel dan wel ingevolge koerswijzigingen binnen drie maanden na het totstandkomen van de overeenkomst wordt verhoogd, met uitzondering van de situatie dat het een wettelijke prijsverhoging betreft, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf werkdagen nadat de gebruiker de wederpartij van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

ARTIKEL 4 LEVERING EN RISICO

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de zaken in de winkel van de gebruiker. De wederpartij zal de zaken aldaar, tegen betaling van de overeengekomen koopprijs, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 1 van deze algemene voorwaarden, in ontvangst nemen.
 1. Het risico gaat op de wederpartij over na de aflevering.
 1. Het afhalen van zaken die bij de gebruiker ter ontwikkeling en afdrukken is aangeboden kan slechts plaatsvinden onder overlegging van het afgiftebewijs.

ARTIKEL 5 LEVERTIJDEN

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 1. De levering kan geschieden in gedeelten, naarmate de zaken gereed of voorradig zijn. De facturering zal alsdan eveneens in gedeelten plaatsvinden.
 1. De wederpartij is gehouden zijn medewerking te verlenen, opdat een tijdige levering door de gebruiker mogelijk gemaakt wordt.
 1. De levertijd wordt verlengd met de tijd, gedurende welke de gebruiker door een niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is de levering doorgang te doen vinden. Indien de levertijd wordt verlengd op basis van het hiervoor gestelde, is de gebruiker vanwege de verlengde levertijd tot geen enkele schadeloosstelling gehouden.
 1. Vertragingen in de levering als gevolg van achterstallige betalingen door de wederpartij zijn geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

ARTIKEL 6 BETALING

 1. Tenzij schriftelijk in onderling overleg anders is overeengekomen, geschiedt de betaling netto contant bij levering van de zaken c.q. ingeval van reparatie, bij de inontvangstneming van de zaken door de wederpartij. Contante betaling omvat bijstorting van het verschuldigde bedrag op een door de gebruiker aan te wijzen rekening op het tijdstip van de levering, dan wel door middel van een giromaatpas of bankpas of door iedere andere algemeen door de bank erkende vorm van elektronisch betalingsverkeer.

Indien betaling per factuur plaatsvindt dient de betaling daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door de gebruiker aan te wijzen rekening.

 1. De gebruiker is gerechtigd een aanbetaling van de wederpartij te vragen van maximaal 50% van de (koop)prijs indien de wederpartij een bestelling bij de gebruiker heeft geplaatst, dan wel indien tussen de gebruiker en de wederpartij een overeenkomst van opdracht is gesloten met betrekking waartoe de gehele facturering en betaling plaatsvindt na afronding daarvan.
 1. Op prijswijzigingen zoals bedoeld in artikel 3 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden is de in het vorige lid genoemde termijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
 1. De gebruiker is gerechtigd iedere gedeeltelijke levering te factureren.

Ingeval de uitvoering van een overeenkomst in gedeelten plaatsvindt, is de gebruiker gerechtigd voor de verrichte deellevering(en) betaling te vorderen alvorens de overige deellevering(en) te verrichten.

 1. Alle de wederpartij in rekening te brengen bedragen zullen bij overschrijding van enige in deze voorwaarden c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn(en) worden verhoogd met 1,5% (één en een half procent) rente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend.
 1. De gebruiker is na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn van 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde. Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal e 75 (vijfenzeventig euro).

De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.

 1. Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
 1. Mochten vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van de gebruiker goede gronden aanwezig zijn om te twijfelen aan tijdige betaling door de wederpartij, dan heeft de gebruiker het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de wederpartij zekerheid is gesteld voor al hetgeen de wederpartij aan de gebruiker verschuldigd is of zal worden. In dit laatste geval kan de gebruiker op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van de reeds geleverde zaken en stopzetting van eventuele verdere leveringen van zaken, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
 1. De wederpartij is jegens de gebruiker gehouden tot de onder lid 8 bedoelde zekerheidstelling voor al hetgeen hij jegens de gebruiker verschuldigd is of zal worden, ook indien de gebruiker niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar leveringsprestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningskosten en dergelijke aan de zijde van de gebruiker gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de wederpartij.
 1. Indien de wederpartij met de betaling in gebreke is en de gebruiker deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 7 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De gebruiker behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de wederpartij geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de wederpartij ter zake van de tegenprestatie voor door de gebruiker aan de wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, ter zake van de tegenprestatie voor door de gebruiker krachtens enige overeenkomst ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten diensten en ter zake van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hiervoor bedoelde overeenkomsten, zijn voldaan.
 1. Zolang de eigendom van de zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan één of meer derden enig ander recht daarop verlenen.
 1. De gebruiker is hierbij door de wederpartij onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van e 500 (vijfhonderd euro) per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming van de gebruiker wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij de gebruiker dit de wederpartij heeft meegedeeld.
 1. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, diefstal, verduistering en overige schade en verlies. De wederpartij is gehouden de polis en/of kwitanties betreffende betaling van verzekeringspremies op eerste verzoek van de gebruiker aan haar ter inzage te verstrekken.

De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn voor risico van de wederpartij.

ARTIKEL 8 KWALITEIT

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat soort, afmetingen, aantal enzovoorts per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
 1. De gebruiker is gerechtigd de overeenkomst door een derde uit te laten voeren.
 1. De gebruiker, dan wel de door hem ingeschakelde derde, is gehouden de overeenkomst van opdracht dan wel de overeenkomst met betrekking tot het verrichten van diensten voldoende en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren, zij het dat de gebruiker dan wel de derde, binnen de grenzen van deze verplichting, zelf bepaalt op welke wijze het werk zal worden uitgevoerd. De gebruiker dan wel de derde zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

ARTIKEL 9 AANVAARDING EN RECLAME

 1. De wederpartij dient bij aflevering van de zaken te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Controle op het aantal geleverde zaken c.q. op eventuele manco’s, surplus’ en/of beschadigingen berust bij de wederpartij.

De wederpartij reclameert na ontvangst van de zaken terstond omtrent onmiddellijk kenbare feitelijkheden die niet juist zijn, zoals onjuiste hoeveelheden, onjuiste omschrijvingen of onjuistheden op de factuur en/of overige documenten, beschadigingen, manco’s en dergelijke. Indien niet terstond na ontvangst wordt gereclameerd, zijn deze feitelijkheden als juist erkend respectievelijk wordt erkend dat de wederpartij de zaken onbeschadigd heeft ontvangen. Deze reclames dienen, om geldig te zijn, door de wederpartij direct na de aflevering van de zaken te worden gemeld.

 1. Uiterlijk zichtbare gebreken of uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de werkdag waarop de ontvangst van de geleverde zaken heeft plaatsgevonden, door of namens de wederpartij bij de gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht de geleverde zaken te hebben geaccepteerd.
 1. Niet uiterlijk zichtbare gebreken of niet uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking van deze gebreken of afwijkingen door of namens de wederpartij bij de gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend.
 1. Geen reclames worden geaccepteerd op zaken waarvan de aard en/of samenstelling is gewijzigd dan wel op zaken die geheel of gedeeltelijk verwerkt zijn, beschadigd zijn of zijn ontdaan van hun originele verpakking.
 1. Indien is gereclameerd met inachtneming van de in dit artikel vermelde bepalingen en de reclame gegrond is, zal de gebruiker naar haar keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is de gebruiker niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.
 1. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van (bestel)gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de gebruiker en de wederpartij, dan wel tussen de gebruiker en derden voorzover betrekking hebbend op de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij, is de gebruiker niet aansprakelijk, tenzij en voorzover er sprake is van opzet of grove schuld door de gebruiker.

ARTIKEL 10 GARANTIE ROERENDE ZAKEN

 1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel en in het voorgaande artikel 9, wordt voor de garantie op de door de gebruiker geleverde zaak uitsluitend verwezen naar de garantievoorwaarden van de fabrikant, welke garantiebepalingen zijn vermeld in het bijgeleverde handboek van de betreffende zaak, indien het een nieuwe zaak betreft.
 1. Voor de garantie op de door de gebruiker geleverde gebruikte zaken wordt, tenzij door de gebruiker zelf een garantie verstrekt wordt, eveneens uitsluitend verwezen naar de garantie en de garantievoorwaarden van de fabrikant, met dien verstande dat het alsdan een restgarantie betreft. Dit houdt in dat de garantie betrekking heeft op de door de fabrikant gehanteerde garantieperiode minus de leeftijd van de zaak.
 1. De garantie vervalt indien de wederpartij gedurende de in lid 1 genoemde termijn reparaties of wijzigingen aan de geleverde zaken verricht of doet verrichten zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker.
 1. De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door:
 • ondeskundige behandeling;
 • ondeskundige toepassing;
 • het nalaten van deugdelijk onderhoud;
 • het gebruik van de geleverde zaken voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze zaken vallen.
 1. Naast bovengenoemde handelsgarantie behoudt de wederpartij volledig zijn wettelijke garantierechten.
 1. De wederpartij kan slechts een beroep doen op voormelde garantie indien hij het aankoopbewijs en het garantiecertificaat overlegt.

ARTIKEL 11 REPARATIEWERKZAAMHEDEN

 1. De opdracht tot het repareren van beschadigde zaken wordt door de wederpartij schriftelijk of mondeling gegeven aan de gebruiker.
 1. Indien de wederpartij geen recht heeft op gratis reparatie onder de garantie, zal de gebruiker aan de wederpartij een kostenraming verstrekken voor de te verrichten werkzaamheden, alsmede een opgaaf van de termijn waarbinnen reparatie redelijkerwijs zal worden uitgevoerd. De opgegeven kostenraming en termijn binden de gebruiker niet, tenzij partijen anders overeenkomen. Tevens wordt een opgave verstrekt van de verzend- en onderzoekskosten, welke de wederpartij verschuldigd zal zijn indien de reparatie uiteindelijk niet plaatsvindt.

Indien na een nadere inspectie blijkt dat de kosten van de reparatie hoger zullen zijn dan aangegeven in de kostenraming, zal de wederpartij gevraagd worden of deze de zaak voor de hogere prijs wil laten repareren. Reparatie vindt slechts plaats na toestemming van de wederpartij. Indien de wederpartij afziet van de reparatie wordt de overeenkomst ontbonden. De wederpartij is alsdan niet tot enige schadevergoeding gehouden, met uitzondering van de te betalen verzendkosten vanuit de winkel van de gebruiker naar de reparateur en de onderzoekskosten, conform de hierboven vermelde opgave.

Indien de wederpartij afziet van de reparatie en om niet afstand doet van de betreffende zaak wordt de gebruiker eigenaar van de zaak, zonder dat de wederpartij gehouden is tot het vergoeden van onderzoeks- en/of transportkosten.

 1. Indien de bij benadering opgegeven leveringstermijn dreigt te worden overschreden, neemt de gebruiker contact op met de wederpartij teneinde een nieuwe datum af te spreken, zonder dat de gebruiker overigens tot enige vorm van schadevergoeding gehouden is.
 1. De gebruiker verstrekt aan de wederpartij een specificatie van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

De vervangen onderdelen worden na reparatie eigendom van de gebruiker en/of de reparateur, zonder dat laatstgenoemden daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd zijn.

 1. De gebruiker is gerechtigd het retentierecht uit te oefenen op de in reparatie afgegeven zaak, indien de wederpartij de kosten van de reparatiewerkzaamheden (gedeeltelijk) niet voldoet.
 1. Indien de reparatie is verricht onder de garantiebepalingen, heeft de wederpartij geen recht op een verlengde garantie. De oorspronkelijke garantie blijft derhalve doorlopen tot de oorspronkelijke einddatum. Het hiervoor bepaalde geldt, tenzij op de gerepareerde onderdelen door de reparateur een specifieke afzonderlijke garantie is afgegeven.

Voor de reparaties die zijn verricht buiten de garantie om, geldt dat aan de wederpartij een garantie wordt verstrekt conform de door de reparateur afgegeven garantie.

 1. Indien de gebruiker de wederpartij in kennis heeft gesteld van het feit dat de in reparatie afgegeven zaak gereed ligt om af te halen, en de wederpartij hieraan gedurende zes maanden en na drie kennisgevingen, waarvan de laatste bij aangetekend schrijven, geen gehoor geeft, wordt de wederpartij geacht afstand te hebben gedaan van haar eigendom ten aanzien van de betreffende zaak. De gebruiker is alsdan gerechtigd de zaak te verkopen en de hem verschuldigde reparatiekosten uit de opbrengst te verhalen.
 1. De door de wederpartij in reparatie afgegeven zaak kan slechts bij de gebruiker worden afgehaald onder overlegging van het afgiftebewijs en tegen betaling van de aan de reparatie verbonden kosten.

ARTIKEL 12 VERHUUR VAN ZAKEN

 1. De zaken die bestemd zijn voor verhuur bevinden zich op het moment dat de huurovereenkomst wordt aangegaan in goede staat. Onder goede staat wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan dat de zaken de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. De zaken dienen te worden gebruikt overeenkomstig de bestemming daarvan.
 1. Aangezien de gebruiker eigenaar is van de zaken, mag de wederpartij deze zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

Het is de wederpartij voorts niet toegestaan het gebruik van de gehuurde zaken om niet of onder bezwarende titel af te staan.

 1. Indien de zaken zijn voorzien van een kenmerk door de gebruiker, mag dit kenmerk door de wederpartij nimmer onleesbaar worden gemaakt of worden verwijderd.
 1. De wederpartij is gehouden de zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.

De wederpartij is verplicht de zaken te verzekeren en verzekerd te houden bij een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Op verzoek van de gebruiker dient de wederpartij een afschrift van de verzekeringspolis c.q. afschriften van kwitanties betreffende de betaling van verzekeringspremies aan de gebruiker te verstrekken.

 1. De wederpartij is bij het einde van de huurovereenkomst te allen tijde verplicht er zorg voor te dragen dat de gehuurde zaken zich in dezelfde goede staat bevinden als bij aanvang van de huurovereenkomst.

Andere zaken dan de door de gebruiker verhuurde zaken zullen door de gebruiker niet worden geaccepteerd.

 1. Indien de wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel voldoet, komen de kosten van herstel, uit welken hoofde ook veroorzaakt of nodig, ten laste van de wederpartij.
 1. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit het verloren gaan dan wel onherstelbaar of onbruikbaar geraken van de zaken, ongeacht de oorzaak daarvan. De gebruiker zal in dat geval aan de wederpartij een vergoeding in rekening brengen, welke vergoeding bij retour van de zaken wordt vastgesteld.

De wederpartij is verplicht schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, aan de gebruiker te melden.

ARTIKEL 13 INSPECTIE BIJ VERHUUR VAN ZAKEN

 1. De gebruiker heeft, voor wat betreft dag en tijdstip in onderling overleg met de wederpartij te bepalen, te allen tijde het recht de plaats of plaatsen te betreden waar de zaken zich bevinden en deze te doen onderzoeken.
 1. De wederpartij verplicht zich hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete ad e 500 (vijfhonderd euro) per keer dat hij hiermee in gebreke blijft.

ARTIKEL 14 TERMIJN / VERGOEDING / WAARBORGSOM BIJ VERHUUR VAN ZAKEN

 1. De data waarop de huurtermijn aanvangt en eindigt, worden vastgelegd in de huurovereenkomst. De zaken moeten op de in de huurovereenkomst vermelde einddatum door de wederpartij retour worden geleverd.
 1. Indien geen overeenkomst van verlenging aanwezig is, kan de wederpartij zich nimmer op verlenging beroepen.
 1. In de in lid 1 van dit artikel genoemde huurovereenkomst wordt eveneens de vergoeding voor het gehuurde vastgelegd, die de wederpartij aan de gebruiker verschuldigd is.
 1. Indien de wederpartij het gehuurde niet op de einddatum, zoals bepaald conform lid 1 van dit artikel, heeft geretourneerd is deze een schadevergoeding verschuldigd, welke als volgt is gefixeerd:

Bij overschrijding van de huurtermijn met maximaal twee dagen: een bedrag gelijk aan de overeengekomen huurprijs per dag voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de huurtermijn wordt overschreden.

Bij overschrijding van de huurtermijn met meer dan twee dagen: een bedrag gelijk aan tweemaal de overeengekomen huurprijs per dag voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de huurtermijn wordt overschreden.

Het vorenstaande geldt onverminderd het recht van de gebruiker tot het vorderen van volledige schadeloosstelling.

 1. Indien de gebruiker dit verlangt, is de wederpartij verplicht als waarborg voor de nakoming van zijn verplichtingen uit voornoemde huurovereenkomst een waarborgsom aan de gebruiker te verstrekken. De hoogte van de waarborgsom wordt per geval door de gebruiker bepaald en dient vooraf door de wederpartij te worden voldaan. Deze waarborgsom ziet ook op eventuele verlengingen van de huurovereenkomst, alsmede wijzigingen daarvan.

Bovendien is de gebruiker gerechtigd deze waarborgsom te verstrekken aan rechtsopvolgers van de gebruiker.

 1. De wederpartij heeft geen aanspraak op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom.
 1. Ingeval de waarborgsom is aangesproken, dient de wederpartij op eerste verzoek van de gebruiker voor aanvulling tot het volledige bedrag zorg te dragen.

ARTIKEL 15 INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Op de door de gebruiker geleverde diensten, in de vorm van het verzorgen van reportages, fotografie ten behoeve van foldermateriaal etc. in de meest uitgebreide zin des woords, rusten intellectuele eigendomsrechten, welke door de wederpartij dienen te worden gerespecteerd. Het doel waarvoor de betreffende opdracht door de wederpartij wordt verstrekt, alsmede waarvoor de door de gebruiker geleverde produkten, diensten en/of overige goederen door de wederpartij worden gebruikt, zal vooraf tussen de gebruiker en de wederpartij schriftelijk worden vastgelegd.

Indien blijkt dat de opdracht toch een ander doel dient en/of de wederpartij de geleverde produkten, diensten en/of overige goederen gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf was overeengekomen, danwel indien de geleverde produkten en/of overige goederen in een grotere oplage wordt gepubliceerd dan vooraf overeengekomen, danwel indien op enige andere wijze een ander danwel meer gebruik wordt gemaakt van de geleverde produkten, diensten en/of overige goederen, dient de wederpartij aan de gebruiker hiervoor een vergoeding te betalen conform de in de branche gebruikelijke tarieven en in voorkomende gevallen de gebruiker ook overigens volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren.

 1. De originele negatieven en/of elektronische beelddragers betreffende een uitgevoerde opdracht blijven onder de gebruiker rusten en blijven diens (intellectuele) eigendom.
 1. De wederpartij vrijwaart de gebruiker volledig ten aanzien van inbreuken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden bij de uitvoering door de gebruiker van de door de wederpartij verstrekte opdracht.

ARTIKEL 16 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

 1. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 1. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door de gebruiker redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven, brand, overheidsmaatregelen, im- en exportverboden, bedrijfsstoringen en invloeden betreffende het weer.
 1. In geval van niet toerekenbare tekortkoming is de gebruiker naar haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien de wederpartij de gebruiker daartoe schriftelijk aanmaant, is de gebruiker gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.
 1. De gebruiker is slechts aansprakelijk voor schade, toegebracht aan eigendommen van de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de gebruiker toe te rekenen tekortkoming, waarbij voor vergoeding nadrukkelijk uitsluitend in aanmerking komt die schade waartegen de gebruiker verzekerd is, dan wel gezien de in de betreffende branche geldende gebruiken, redelijkerwijze verzekerd had behoren te zijn. Deze beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing indien de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de gebruiker zelf.

Tot vergoeding van overige schade, immateriële schade en/of gevolgschade van de wederpartij is de gebruiker niet gehouden.

 1. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen, overige schade en/of of het niet behoorlijk overkomen van (bestel)gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de gebruiker en de wederpartij, dan wel tussen de gebruiker en derden voorzover betrekking hebbend op de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij, is de gebruiker niet aansprakelijk, tenzij en voorzover er sprake is van opzet of grove schuld van de gebruiker.
 1. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het zoekraken, defect raken, verloren gaan etc. van enig fotomateriaal (waaronder te verstaan film-, foto-, dia- en negatiefmateriaal, video- of audiotapes, diskettes, elektronische beelddragers en overig beeld-, geluid- en/of informatiedragend materiaal), danwel voor enige andere schade welke is ontstaan aan enig fotomateriaal tijdens het proces van ontwikkelen en afdrukken, danwel anderszins, ongeacht door welke oorzaak dan ook voornoemde schade is ontstaan.

Indien enig fotomateriaal (waaronder te verstaan film-, foto-, dia- en negatiefmateriaal, video- of audiotapes, diskettes, elektronische beelddragers en overig beeld-, geluid- en/of informatiedragend materiaal) verloren is gegaan en/of beschadigd is tijdens het ontwikkelen en afdrukken, danwel overigens is beschadigd of zoek is geraakt, is de gebruiker uitsluitend gehouden de wederpartij nieuw fotomateriaal aan te bieden van gelijke kwantiteit en kwaliteit als de wederpartij ter ontwikkeling c.q. uitvoering van de opdracht had aangeboden. De wederpartij dient hiertoe het bewijs van afgifte van het fotomateriaal dat is teniet gegaan, beschadigd danwel zoek is geraakt, te overleggen aan de gebruiker. De wederpartij heeft voorts recht op het gratis ontwikkelen en afdrukken van het betreffende fotomateriaal.

ARTIKEL 17 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ

Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt binnen vijf werkdagen na daartoe door de gebruiker in gebreke te zijn gesteld, is de gebruiker bevoegd de overeenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 18 ONTBINDING EN OPSCHORTING

 1. In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door de gebruiker ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, zal zij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
 1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met de gebruiker gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling c.q. beslag onder de wederpartij, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is de gebruiker gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zulks zonder dat de gebruiker tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de gebruiker verder toekomende rechten.

Ingeval van faillissement of surséance van betaling van c.q. beslag onder de wederpartij is de nog te betalen huurvergoeding terstond opeisbaar en is de wederpartij verplicht per omgaande aan de curator, bewindvoerder of beslaglegger te melden dat de gebruiker de eigenaar van de gehuurde zaken is.

 1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen die voor hem uit de met de gebruiker gesloten overeenkomst voortvloeien en de gebruiker de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling wenst te ontbinden als hiervoor in lid 2 vermeld, is de gebruiker bevoegd de aan de wederpartij verhuurde zaken bij de wederpartij op te halen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij.

De wederpartij is alsdan verplicht tot onmiddellijke betaling van de nog te betalen huurvergoeding. De wederpartij is voorts verplicht per omgaande verdere schade en kosten aan de gebruiker te vergoeden.

ARTIKEL 19 TOEPASSELIJK RECHT

 1. Ten aanzien van de aan deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst en van overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlandse recht.
 1. De toepasselijkheid van de op het moment van het sluiten van de aan deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn geldende versie van het Weense Koopverdrag wordt bij deze geheel uitgesloten.

ARTIKEL 20 GESCHILLEN

Alle geschillen, van welke aard dan ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de aan deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen de wederpartij en de gebruiker mochten ontstaan, zullen – tenzij de wederpartij de gebruiker schriftelijk ervan op de hoogte stelt dat hij er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter waaronder zijn woonplaats ressorteert – onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de bevoegde arrondissementsrechtbank waaronder de gebruiker ressorteert.

Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nr. 900/83 op 15 april 1994.

Main Menu